fbpx

Polityka prywatności

I. Polityka prywatności IHRSS BV

Ta polityka prywatności opisuje sposób oraz cel przetwarzania danych przez IHRSS. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do sanych osobowach przetwarzanych przez lub w imieniu International HR Sourcing Solutions BV, kiedy korzystacie Państwo z naszych usług, odwiedzacie naszą stronę internetową (sourcingsolutions.eu) lub komunikujecie się z nami lub pozostajecie z nami w kontakcie.

International HR Sourcing Solutions BV jest administratorem (ang.: controller) w ramach Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) w odniesieniu do Państwa danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności informuje Państwa jak wypełniamy nasze obowiązki w ramach RODO.

International HR Sourcing Solutions BV zbiera od Państwa dane osobowe w trakcie angażowania się w świadczenie naszych usług jako agenta handlowego, lub jeśli kontaktujecie się Państwo z nami w inny sposób; jeśli jest Pan/Pani kandydatem do pracy; jeśli (pracujesz dla) dostawcy lub innej osoby trzeciej, z którą International HR Sourcing Solutions BV ma kontakt. Dodatkowo, Państwa dane osobowe mogą być zbierane kiedy odwiedzacie Państwo naszą stronę internetową. Przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do naszej strony internetowej opisano poniżej w punkcie II naszego oświadczenia o ochronie prywatności dotyczącego strony internetowej.

International HR Sourcing Solutions BV przetwarza następujące dane osobowe dla poniższych celów na podstawie niniejszych podstaw prawnych:

I.A. Klienci:

 • dane kontaktowe: imię oraz nazwisko, adres, tytuł stanowiska, tytuł, numer telefonu oraz faksu, numer wpisu w rejestrze handlowym, numer VAT, numer rachunku bankowego, strona internetowa, adres e-mailowy oraz inne dane przedsiębiorstwa oraz dane kontaktowe;
 • Komunikacja: listy oraz wiadomości e-mailowe z osobami kontaktowymi;
 • Informacja o zaangażowaniu w zlecenie: informacja o usługach świadczonych naszym klientom oraz informacja dotycząca sprawy;
 • Informacje rozliczeniowe: informacje dotyczące kalkulacji oraz rejestrowanie opłat i wydatków, dokonywanie płatności i ściąganie długów;
 • Wszelkie inne informacje: wszelkie inne informacje w tym datę urodzenia, obywatelstwo, miejsce urodzenia i płeć.

International HR Sourcing Solutions BV przetwarzą powyższe dane osobowe w następujących celach:

 1. w celu świadczenia naszych usług agenta handlowego, jak określono w umowie IHRSS z jego klientami;
 2. w celu kalkulacji oraz rejestrowania honorarium i płatności;
 3. w celu dokonania płatności bądź windykacji długów;
 4. w celu wykonania audytu lub innych kontroli; i/lub
 5. w celu świadczeniu usługi „match-making” pomiędzy lub dla klientów.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest:

 1. konieczność wywiązania się z umowy z naszymi klientami;
 2. konieczność wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlegamy;
 3. konieczność realizacji naszych uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich, jeżeli interesy te zastępują interesy lub podstawowe prawa osoby, której dane dotyczą.

I.B. Osoby ubiegające się o pracę:

 • dane kontaktowe: imię oraz nazwisko, adres, tytuł stanowiska, tytuł, numer telefonu oraz faksu, numer wpisu w rejestrze handlowym, numer VAT, numer rachunku bankowego, strona internetowa, adres e-mailowy oraz inne dane przedsiębiorstwa oraz dane kontaktowe;
 • dane dostarczone przez osobę, której dane dotyczą, w tym data urodzenia, obywatelstwo, miejsce urodzenia i płeć, a także dane dotyczące wykształcenia, byłych pracodawców lub inne dane, które są istotne dla pełnienia stanowiska;
 • wszelkie inne dane, których przetwarzanie jest wymagane lub niezbędne do stosowania przepisów ustawowych lub wykonawczych.

Powyższe dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 1. w celu oceny przydatności kandydata do pracy;
 2. do celów bezpieczeństwa wewnętrznego; i / lub
 3. w celu wdrożenia lub zastosowania dowolnego prawa lub regulacji.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest:

 1. konieczność wykonania umowy (lub uzgodnień wstępnych) z kandydatem dp pracy;
 2. konieczność wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlegamy;
 3. konieczność realizacji naszych uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich, jeżeli interesy te zastępują interesy lub podstawowe prawa osoby, której dane dotyczą.

I.C. Dostawcy

 • Dane kontaktowe: imię oraz nazwisko, adres, tytuł stanowiska, tytuł, numer telefonu oraz faksu, numer wpisu w rejestrze handlowym, numer VAT, numer rachunku bankowego, strona internetowa, adres e-mailowy oraz inne dane przedsiębiorstwa oraz dane kontaktowe;
 • Komunikacja: listy oraz wiadomości e-mailowe z osobami kontaktowymi;
 • Informacje usługowe: informacje o usługach świadczonych przez naszych dostawców.

Powyższe dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 1. w celu zakupu towarów i/lub usług;
 2. w celu prowadzenia rachunków płatności i dokonywania płatności;
 3. w celu prowadzenia postępowania prawnego;
 4. w celu przeprowadzenia audytu lub innych kontroli; i/lub
 5. w celu wdrożenia lub zastosowania dowolnego prawa lub regulacji

Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest:

 1. konieczność wykonania umowy z naszymi dostawcami;
 2. konieczność wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlegamy;
 3. konieczność realizacji naszych uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich, jeżeli interesy te zastępują interesy lub podstawowe prawa osoby, której dane dotyczą.

I.D. Osoby trzecie:

 • Dane kontaktowe: imię oraz nazwisko, adres, tytuł stanowiska, tytuł, numer telefonu oraz faksu, numer wpisu w rejestrze handlowym, numer VAT, numer rachunku bankowego, strona internetowa, adres e-mailowy oraz inne dane przedsiębiorstwa oraz dane kontaktowe;
 • Komunikacja: listy oraz wiadomości e-mailowe z osobami kontaktowymi;
 • Inne informacje: informacje otrzymane przez nas od klientów bądź osoby trzecie lub z ogólnodostępnego żródla w celu rozpatrzenia sprawy.

Powyższe dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 1. cele komunikacyjne, takie jak utrzymywanie kontaktu i informowanie o naszych usługach;
 2. wewnętrzne działania zarządcze, takie jak prowadzenie rachunków (płatności) i dokonywanie płatności;
 3. oferowanie i świadczenie usług agenta handlowego i usług „match-making” naszym klientom,
 4. kontrola dostępu i bezpieczeństwo naszych stron internetowych; i/lub
 5. w celu wdrożenia lub zastosowania dowolnego prawa lub regulacji.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest:

 1. konieczność wywiązania się z umowy z naszymi dostawcami;
 2. konieczność wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlegamy;
 3. konieczność realizacji naszych uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich, jeżeli interesy te zastępują interesy lub podstawowe prawa osoby, której dane dotyczą.

W momencie kiedy korzystają Państwo z naszych usług, możemy udostępnić Państwa dane osobowe osobom trzecim. Może być to konieczne np. po to aby prawidłowo wywiązać się z umowy, której Państwo są stroną, lub gdy jest to spowodowane wymogami prawnymi. Kiedy udostępniamy Państwa dane osobowe osobom trzecim, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu (dataprocessors), zapewnimy, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane zgodnie z RODO i warunkami niniejszego oświadczenia o prywatności za pośrednictwem umów o przetwarzaniu danych, które zawarliśmy z tymi stronami trzecimi.

Poniżej wyjaśniamy dla każdej kategorii osób, których dane dotyczą i których dane osobowe mogą być udostępniane osobom trzecim.

Klienci

 • dostawcy (np. zewnętrzne agencje tłumaczy, komornicy lub inni eksperci zaangażowani w czasie udzielania usług);
 • strony zaangażowane w nasze usługi, takie jak między innymi audytorzy certyfikujący (tj. NEN, VCA), banki i organy podatkowe w odniesieniu do konta G (nl: G-rekenining), współpracownicy i dostawcy IHRSS (International HR Sourcing Solutions) BV), potencjalne strony umowy; i / lub;
 • inne osoby trzecie, jeśli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę lub jeżeli takie udostępnienie wynika z przepisu ustawowego.

Osoby ubiegające się o pracę:

 • referencje wspomniane w liście motywacyjnym lub CV w celu zweryfikowania kompetencji osoby ubiegającej się o pracę;
 • inne osoby trzecie, jeśli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę lub jeżeli takie udostępnienie wynika z przepisu ustawowego.

Dostawcy

 • inne osoby trzecie, jeśli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę lub jeżeli takie udostępnienie wynika z przepisu ustawowego.

Osoby trzecie:

 • dostawcy (np. zewnętrzne agencje tłumaczy, komornicy lub inni eksperci zaangażowani w czasie udzielania usług);
 • strony zaangażowane w nasze usługi, takie jak między innymi audytorzy certyfikujący (tj. NEN, VCA), banki i organy podatkowe w odniesieniu do konta G (nl: G-rekenining), współpracownicy i dostawcy IHRSS (International HR Sourcing Solutions) BV), potencjalne strony umowy; i / lub;
 • inne osoby trzecie, jeśli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę lub jeżeli takie udostępnienie wynika z przepisu ustawowego.

International HR Sourcing Solutions BV podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych zgodnie z RODO, m.in. za pomocą haseł, szyfrowania i kopii zapasowych.

International HR Sourcing Solutions BV będzie przechowywać Państwa dane osobowe w celu realizacji celów opisanych w niniejszej polityce prywatności oraz w celu przestrzegania obowiązków prawnych i okresów przechowywania. Na przykład, niektóre dane osobowe muszą być przechowywane w naszym systemie księgowym przez co najmniej siedem (7) lat po zakończeniu roku podatkowego.

Jako osoba, której dane dotyczą, mogą mieć Państwo następujące prawa wynikające z RODO, które mogą Państwa wykonywać w kontekście przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

 • prawo do informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych;
 • prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przekazywania danych osobowych innej organizacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; i
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli chcą Państwo wykonać swoje prawo, należy skontaktować się z International HR Sourcing Solutions BV za pomocą wiadomości e-mail na adres contact@sourcingsolutions.eu lub katarzyna@sourcingsolutions.eu; lub dzwoniąc pod numer +31 20 215 15 00. International HR Sourcing Solutions BV stara się odpowiedzieć w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych. Aby prawidłowo Państwa zidentyfikować, poprosimy Państwo o przesłanie nam kopii paszportu lub innego dowodu tożsamości, w którym Państwa zdjęcie (paszportowe) i osobisty numer ewidencji (PESEL) są ukryte. Usuniemy tę kopię, gdy tylko zweryfikujemy Państwa tożsamość. Proszę wziąć pod uwagę, że Państwa prawa nie są bezwzględne we wszystkich przypadkach, na przykład, jeśli dotyczą one praw i wolności innych osób i że w takich sytuacjach nie możemy być zobowiązani do spełnienia Państwa żądania. W takim przypadku poinformujemy Państwa o tym. W celu uzyskania więcej informacji na temat ochrony danych osobowych, należy skontaktować się z International HR Sourcing Solutions BV za pomocą wiadomości e-mail na adres contact@sourcingsolutions.eu lub katarzyna@hrsourcing.eu lub dzwoniąc pod numer +31 20 215 15 00, lub poprzez wejście na stronę Autoriteit Persoonsgegevens. International HR Sourcing Solutions BV stara się odpowiedzieć w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych. International HR Sourcing Solutions BV ma na celu rozwiązanie problemu. Jeśli jesteś osobą, której dane dotyczą, masz prawo złożyć skargę do Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Polityka prywatności dla sourcingsolutions.eu

Niniejsza polityka prywatności dla strony internetowej sourcingsolutions.eu

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia jakie dane osobowe są przetwarzane przez stronę internetową, w jakim celu dane osobowe są zbierane oraz jak te dane są używane.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich danych przetworzonych przez stronę internetową.

International HR Sourcing Solutions BV jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej.

Dane przetworzone na potrzeby strony internetowej są użyte w celu uzyskania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej.

W tym celu przetwarzane są: adresy IP, odwiedzane strony internetowe, adres, z którego przeszedłeś i adres, na który następnie przeszedłeś, a także używana przeglądarka i czas trwania wizyty.

International HR Sourcing Solutions BV polega na osobach trzecich, które opracowują i hostują stronę internetową, a także hostują i obsługują oprogramowanie statystyczne.

W celu zachowania poufności danych osobowych, International HR Sourcing Solutions BV utrzymuje odpowiednie środki bezpieczeństwa.

W przypadku chęci sprawdzenia, poprawienie lub usunięcia swoich danych osobowych, należy skontaktować się z International HR Sourcing Solutions BV za pomocą kontaktów opublikowanych na stronie internetowej lub na przykład wysyłając wiadomość e-mail na adres contact@sourcingsolutions.eu lub katarzyna@sourcingsolutions.eu, lub dzwoniąc pod numer +31 20 215 15 00. International HR Sourcing Solutions BV stara się odpowiedzieć w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

sourcingsolutions.eu wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie są to małe pliki, przechowywane na urządzeniu, z którego odwiedzasz Witrynę, gdy odwiedzasz stronę sourcingsolutions.eu. Pliki te i informacje przetwarzane na ich podstawie są wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych przy użyciu systemu Google Analytics oraz w celach marketingowych. Aby zapoznać się z polityką prywatności Google Analytics, możesz odwiedzić tę stronę W tym celu przetwarzane są: adresy IP, odwiedzane strony internetowe, adres strony internetowej, z którego przyszedłeś i gdzie opuściłeś, a także używana przeglądarka i czas trwania Twojej wizyty. Możesz zmienić ustawienia plików cookie w dowolnym momencie za pomocą odpowiedniego menu w przeglądarce internetowej.